مرگ در یکی از بیمارستان های تهران به سراغ یکی دیگر از «رزمنده» های جنگ آمد.مرگی که چند وقت بود، عمو مهرداد (دوست قدیمی پدر) با آن دست و پنجه میکرد.این اواخر سرطان ریه داشت که دکتر‌ها دلیل اصلی آن آرا اثرات شیمیایی دوران جنگ می‌دانستند. «مهرداد فهمانی ارشد» متولد سال 1346، از 15 سالگی در جبهه ها حضور پیدا…