و همچنان دیدن تصویرِ مستاصلِ یک پدر در مقابل خواسته‌ی فرزند کودک‌اش  از غم‌انگیزترین لحظه‌های زندگی‌ من است. چه در کنار یک رستوران بین راهی باشد،  چه در کنار یک فروشگاه لباس.
اینجاست که آدمی میفهمد برای بشریت هیچ غلطی نکرده است.

خانواده فقیر